Warunki handlowe i reklamacyjne
sprzedawca Beáta Brožová

Regulamin

I. Postanowienia podstawowe

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami”) wydawane są zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny (dalej tylko „Kodeks cywilny”)

 • Beata Brožová
 • Identyfikator: 74755749
 • NIP - CZ7753317671
 • Lhotka 189, 739 47
 • informacje kontaktowe:
 • e-mail: info@brahmashop.pl
 • telefon: +420 777 290 902
 • www.brahmashop.pl

(zwany dalej „sprzedawcą”)

2. Niniejszy regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę sprzedaży poza prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (zwanej dalej „kupującym”) ) poprzez interfejs internetowy znajdujący się na stronie internetowej dostępnej w Internecie pod adresem www.brahmashop.sk (zwanej dalej „sklepem internetowym”).

3. Regulamin stanowi integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.

4. Niniejsze warunki handlowe oraz umowa kupna są zawierane w języku czeskim.

II. Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów i ich głównych cechach, podawane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów podane są z uwzględnieniem podatku VAT i wszelkich opłat z nim związanych. Ceny produktów obowiązują przez czas ich umieszczenia w sklepie internetowym. Zapis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

2. Wszelka prezentacja towarów zamieszczonych w katalogu sklepu internetowego ma charakter informacyjny i sprzedawca nie ma obowiązku zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tych towarów.

3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowane są w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym obowiązują tylko w przypadku, gdy dostawa towaru odbywa się na terytorium Republiki Czeskiej.

4. Rabatów od ceny zakupu towaru nie można ze sobą łączyć, chyba że sprzedawca i kupujący postanowią inaczej.

III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:

 • poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrowałeś się w sklepie internetowym,
 • wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

3. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru towaru, ilości towaru, sposobu płatności i dostawy.

4. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są przez Sprzedającego uważane za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to ma charakter automatyczny i nie stanowi umowy. Aktualny regulamin sprzedającego stanowi załącznik do potwierdzenia. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedawcę. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail Kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Aktualny regulamin sprzedającego stanowi załącznik do potwierdzenia. Zawarcie umowy kupna następuje poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.

6. W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie mógł spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle Kupującemu poprawioną ofertę na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia tej oferty przez kupującego sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu otrzymania powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu sprzedającego lub adresem e-mail podanym w niniejszym regulaminie.

8. W przypadku zaistnienia oczywistego błędu technicznego sprzedawcy przy podaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia, sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia towaru kupującemu w tym terminie oczywiście błędna cena, nawet jeśli Kupującemu przesłano automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła kupującemu poprawioną ofertę na jego adres e-mail. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie akceptacji przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

IV. Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego w sklepie internetowym, kupujący uzyskuje dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamówić towar ze swojego konta klienta. Kupujący może zamówić towar także bez rejestracji.

2. Kupujący podczas rejestracji konta klienta i składania zamówienia ma obowiązek podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe.

3. Dostęp do konta Klienta zabezpieczony jest loginem i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta Klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta Klienta osobom trzecim.

5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna lub niniejszych warunków handlowych.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w związku z niezbędną konserwacją sprzętu komputerowego i oprogramowania sprzedającego, lub niezbędną konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania stron trzecich.

V. Warunki płatności i dostawa towaru

1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową sprzedaży kupujący może zapłacić w następujący sposób:

 • przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy Sprzedającego nr 2202767161/2010 prowadzony w Airbank.,
 • bezgotówkowo kartą płatniczą,
 • przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego poprzez bramkę płatniczą....

2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu koszty związane z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu płatna jest przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w terminie 3 dni od zawarcia umowy kupna.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych [S16]

5. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego zostaje spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.

6. Sprzedający nie wymaga od kupującego żadnej przedpłaty ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie stanowi zadatku.

. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas składania zamówienia.

7. Kupujący przy odbiorze towaru od przewoźnika ma obowiązek sprawdzić stan opakowania towaru iw przypadku stwierdzenia usterek niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, kupujący nie ma obowiązku odbioru przesyłki od przewoźnika.

8. Sprzedający wystawia kupującemu dokument podatkowy. Dokument podatkowy wysyłany jest na adres e-mail kupującego./Dokument podatkowy dołączany jest do dostarczonego towaru.

9. Kupujący nabywa prawo własności towaru poprzez zapłatę całej ceny zakupu towaru, łącznie z kosztami dostawy, ale najpierw poprzez przejęcie towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą przyjęcia towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do odbioru towaru, lecz nie uczynił tego z naruszeniem umowy kupna.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jako konsument, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.

2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni

 • od dnia otrzymania towaru,

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży m.in.:

 • o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
 • dostawa towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu,
 • w pozostałych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu Cywilnego.

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, kupujący musi w terminie odstąpienia od umowy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez sprzedawcę. Odstąpienie od umowy kupna zostanie przesłane przez kupującego na adres e-mail sprzedającego lub na adres dostawy podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

6. Kupujący odstępując od umowy ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Towar musi być nienoszony, nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu. Towar zaopatrzony jest w etykietę kontrolną, której nie wolno przecinać, przedrzeć ani zaklejać. Ponadto wymagany jest oryginał dokumentu przesłany wraz z towarem.

Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.

Towar należy wysłać na adres: Beáta Brožová Lhotka 189, 739 47 . Towar musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub kradzieży. Zalecamy ubezpieczenie przesyłki na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia.

7. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie otrzymane od niego środki, z wyjątkiem kosztów dostawy , w ten sam sposób. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie będzie to wiązać się z dodatkowymi kosztami.

8. Jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy sposób oferowany przez sprzedającego, sprzedawca zwróci kupującemu koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia towaru oferowane towary.

9. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie ma obowiązku zwrotu kupującemu otrzymanych środków zanim kupujący przekaże mu towar.

10. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym, niezużytym i niezanieczyszczonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

11. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna w przypadku wyczerpania się zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedający niezwłocznie informuje kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwraca w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy sprzedaży wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego na podstawie umowy, w w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

VII. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

1. Sprzedawca gwarantuje kupującemu, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w chwili przejęcia towaru przez kupującego:

 • towar ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia ma właściwości, które opisał sprzedawca lub producent lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy przez nich wykonywane,
 • towar nadaje się do celu, jaki podał sprzedawca lub do jakiego zwykle używa się towaru tego typu,
 • jakość lub konstrukcja towaru odpowiada zamówionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub konstrukcja została ustalona według zamówionej próbki lub wzoru,
 • towar jest w odpowiedniej ilości, wymiarach lub wadze i odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

2. Sprzedawca ma zobowiązania z tytułu wadliwego wykonania co najmniej w takim zakresie, w jakim trwają zobowiązania producenta z tytułu wadliwego wykonania. W przeciwnym razie kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady, która wystąpi w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

3. Jeżeli na sprzedanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie, zgodnie z innymi przepisami prawa, podany jest termin przydatności towaru do użytku, stosuje się przepisy o gwarancji jakości. Sprzedający udzielając gwarancji jakości, zobowiązuje się, że towar będzie nadawał się do użytku zgodnie ze zwykłym przeznaczeniem lub że przez określony czas zachowa swoje zwykłe właściwości. Jeżeli kupujący zasadnie zarzuca sprzedającemu wadę towaru, termin dochodzenia uprawnień z tytułu wadliwego wykonania lub okres rękojmi nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.

4. Postanowienia, o których mowa w poprzednim paragrafie regulaminu, nie mają zastosowania do towaru sprzedanego po niższej cenie z powodu wady, z powodu której uzgodniono niższą cenę, zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, w w przypadku towaru używanego wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie miał towar w chwili odbioru przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed otrzymaniem towaru wiedział, że towar ma wadę, lub jeżeli wada została spowodowana przez samego kupującego.

5. W przypadku stwierdzenia wady kupujący może zgłosić sprzedającemu reklamację i żądać:

 • wymiana na nowy towar,
 • naprawa towarów,
 • rozsądny rabat od ceny zakupu,
 • odstąpić od umowy.

6. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy:

 • jeżeli towar ma istotną wadę,
 • jeżeli nie może on prawidłowo używać rzeczy ze względu na powtarzające się występowanie wady lub wad po naprawie,
 • w przypadku większej liczby wad produktu.

7. Naruszenie umowy jest istotne, o czym strona naruszająca wiedziała lub musiała wiedzieć przy zawieraniu umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała to naruszenie.

8. W przypadku wady stanowiącej nieistotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna, czy nieusuwalna), kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

9. Jeżeli po naprawie wada usuwalna wystąpiła ponownie (zwykle trzecia reklamacja z powodu tej samej wady lub czwarta z powodu różnych wad) lub towar ma większą liczbę wad (zwykle co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący ma prawo żądać zniżki od ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

10. Zgłaszając reklamację, kupujący ma obowiązek poinformować sprzedawcę, jakie prawo wybrał. Zmiana wyboru bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko w przypadku, gdy kupujący zażądał usunięcia wady, która okazała się nie do naprawienia. Jeżeli kupujący nie wybierze w terminie swojego prawa wynikającego z istotnego naruszenia umowy, ma takie same prawa jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.

11. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, na podstawie odstąpienia od umowy kupujący może żądać zwrotu pełnej kwoty ceny zakupu.

12. Jeżeli sprzedający wykaże, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed przejęciem lub sam ją spowodował, sprzedawca nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego.

13. Kupujący nie może żądać przeceny towaru z powodu, dla którego dany towar jest przeceniony.

14. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację w każdym placówce, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający ma obowiązek wydać kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu jej rozpatrzenia żąda kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji. reklamacji, łącznie z potwierdzeniem naprawy i czasu jej trwania lub pisemnym uzasadnieniem odrzucenia reklamacji.

15. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu lub usługi potrzebnego na fachową ocenę wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, powinna zostać rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Daremny upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy i kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment wyrażenia woli kupującego (skorzystania z prawa z tytułu wadliwego wykonania) wobec sprzedającego.

16. Sprzedający informuje kupującego w formie pisemnej o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

17. Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący przed odebraniem rzeczy wiedział, że rzecz ma wadę, albo jeżeli wadę spowodował sam.

18. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący ma prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów poniesionych w związku ze zgłoszeniem reklamacji. Kupujący może skorzystać z tego uprawnienia u Sprzedającego w terminie miesiąca od upływu okresu rękojmi pod rygorem nie uznania go przez sąd.

19. Kupujący ma wybór sposobu reklamacji.

20. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania regulują artykuły 1914 do 1925, 2099 do 2117 i 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.

21. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedawcy.

VIII. Dostawa

1. Strony umowy mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Kupujący dostarcza korespondencję Sprzedającemu na adres e-mail podany w niniejszym regulaminie. Sprzedawca dostarcza korespondencję Kupującemu na adres e-mail podany w jego koncie Klienta lub w zamówieniu.

IX Dane osobiste

1. Wszelkie informacje, które przekazujesz w trakcie naszej współpracy są poufne i tak je będziemy traktować. Jeżeli nie wyrazisz na to pisemnej zgody, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w żaden sposób inny niż w celu realizacji umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który mogą być przesyłane do Ciebie wiadomości handlowe, gdyż procedura jest dozwolona przez prawo, chyba że odmówisz. Wiadomości te mogą dotyczyć wyłącznie towarów podobnych lub powiązanych i można je w każdej chwili w prosty sposób zrezygnować z subskrypcji (wysyłając list, e-mail lub klikając link zawarty w wiadomości handlowej). Adres e-mail będzie przechowywany w tym celu przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy pomiędzy stronami umowy.

2. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce ochrony danych osobowych TUTAJ

„Twoje zadowolenie z zakupu ustalamy poprzez ankiety e-mailowe w ramach programu Zweryfikowane przez klientów, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, jeśli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, nie odmawia się ich przesłania. Przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania ankiet w ramach programu Weryfikowani przez klientów w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na sprawdzeniu Twojego zadowolenia z dokonanych u nas zakupów. W celu przesyłania ankiet, oceny Państwa opinii i analizy naszej pozycji na rynku korzystamy z procesora będącego operatorem portalu Heureka.cz; w tym celu możemy przekazać informację o zakupionym towarze oraz Twój adres e-mail. Wysyłając ankiety e-mailem, Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim dla ich własnych celów. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przesyłaniu ankiet e-mailem w ramach programu Customer Verified poprzez rezygnację z dalszych ankiet korzystając z linku znajdującego się w wiadomości e-mail z ankietą. W przypadku wyrażenia sprzeciwu nie będziemy przesyłać Państwu dalej kwestionariusza."

X. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest odpowiedzialna za out-of -sądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna.

2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie ).

3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w określonym zakresie.

XI. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony postanawiają, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie prawa do strony internetowej sprzedającego, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do sprzedającego. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego wykorzystywania serwisu lub jego części bez zgody sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Sklep internetowy lub w wyniku jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur mogących mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie wykonywać żadnej czynności, która mogłaby pozwolić jemu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy oraz korzystania ze sklepu internetowego bez zezwolenia, jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.

5. Kupujący przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

6. Umowa kupna wraz z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj .

Formularz odstąpienia od umowy, można go pobrać tutaj .

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku